SEACO kết hợp cùng Cục phát triển Doanh nghiệp khảo sát hơn 1000 Doanh nghiệp và phân tích báo cáo tình hình Doanh nghiệp Việt Nam 2020