SEACO kết hợp cùng VCIC, Cục Phát triển thị trường Bộ Khoa Học Công Nghệ chuyển giao công nghệ và kết nối thị trường Quốc tế (2020)