SEACO kết hợp cùng VALIDUS về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính (2021-2026)