SEACO kết hợp cùng UN WOMEN về Nhận diện các bên liên quan và đánh giá để cung cấp thông tin cho việc phát triển các chính sách và chương trình mua sắm đáp ứng giới (2022-2023)