QUY TRÌNH TƯ VẤN HỖ TRỢ VAY VỐN CHI TIẾT

Bước 1: Khảo sát nhu cầu vay vốn

Chuyên viên của SEACO sẽ thu thập những thông tin cơ bản về nhu cầu vay vốn từ doanh nghiệp, bao gồm: mục đích vay, số tiền cần vay, phương án vay, thời gian vay…

Bước 2: Tư vấn về phương án vay vốn phù hợp với doanh nghiệp

Sau khi phân tích những thông tin từ bảng khảo sát, chuyên viên của SEACO sẽ tư vấn cho doanh nghiệp các phương án vay vốn và tổ chức cấp tín dụng phù hợp.

Bước 3: Ký hợp đồng tư vấn hỗ trợ vay vốn

Doanh nghiệp và SEACO tiến hành ký kết Hợp đồng tư vấn hỗ trợ vay vốn theo thỏa thuận.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ vay vốn

Chuyên gia của SEACO sẽ hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ vay vốn đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức cấp tín dụng.

Bước 5: Soát xét hồ sơ vay vốn 

Sau khi Doanh nghiệp cung cấp bộ hồ sơ vay vốn như được hướng dẫn, chuyên gia của SEACO tiến hành soát xét hồ sơ để đảm bảo hồ sơ đầy đủ và phù hợp. Hoạt động này bao gồm đối chiếu, xác minh thông tin, xem xét tính xác thực của hồ sơ nếu cần thiết.

Bước 6: Nộp hồ sơ vay vốn

Chuyên gia của SEACO hỗ trợ Doanh nghiệp trong hoạt động nộp hồ sơ vay vốn ở các tổ chức cấp tín dụng.

Bước 7: Thẩm định hồ sơ vay vốn

Sau khi đã nhận hồ sơ đầy đủ, tổ chức cấp tín dụng sẽ tiến hành thẩm định các loại giấy tờ, đối chiếu, xác minh thông tin để xem xét tính xác thực của hồ sơ cũng như xác định Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để vay vốn. Trường hợp cần giải trình hồ sơ, chuyên viên của SEACO sẽ đại diện Doanh nghiệp giải trình với tổ chức cấp tín dụng trong bước này.

Bước 8: Phê duyệt khoản vay và giải ngân 

Sau khi hoàn tất thẩm định hồ sơ, tổ chức cấp tín dụng sẽ phê duyệt khoản vay của Doanh nghiệp. Trong một số trường hợp đặc biệt (thường là những khoản vay số tiền lớn) sẽ có bộ phận thẩm định độc lập khác thẩm định lại hồ sơ của khách để bảo đảm tính minh bạch, khách quan.

Bước 9: Lập hồ sơ tín dụng trong quá trình vay

Để đảm bảo hạn chế các rủi ro, trong quá trình sử dụng khoản vốn vay, chuyên viên của SEACO sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp lập và giám sát việc sử dụng vốn vay, tình trạng trả nợ qua các kỳ thanh toán, hiện trạng tài sản bảo đảm, tình hình tài chính của Doanh nghiệp… để đảm bảo cung cấp hồ sơ kịp thời cho tổ chức cấp tín dụng.

Bước 10: Hoàn tất khoản vay và thanh lý hợp đồng

Sau khi hoàn trả toàn bộ khoản vay cả gốc và lãi cho tổ chức cấp tín dụng, các hợp đồng vay vốn sẽ được thanh lý. Chuyên gia của SEACO sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp trong các hoạt động tất khoản vay, thanh toán trước hạn… nếu phát sinh.