Khoa học kỹ thuật giúp ngư dân phát triển mô hình nuôi cá lồng bè

Nguồn: Phát thanh truyền hình Hậu Giang