♦ Khách hàng tiêu biểu là các chủ đầu tư:

Khách hàng của Cổng tự động Toàn Phát tại Phú Thọ

♦ Khách hàng tiêu biểu là các tổng thầu:

Khách hàng tổng thầu của Cổng tự động Toàn Phát tại Phú Thọ

♦ Khách hàng tiêu biểu là nhà thầu nhôm kính:

Khách hàng tổng thầu của Cổng tự động Toàn Phát tại Phú Thọ