Đăng ký nhu cầu chuyển đổi số

Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính

Số năm hoạt động từ năm đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tham gia vào chuỗi cung ứng, hoạt động xuất nhập khẩu

Có vốn điều lệ do 1 hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên

Lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm

Tổng doanh thu năm trước liền kề